Chính sách cá nhân và bảo mật của VNIS

Chính sách cá nhân & bảo mật của VNIS (Chính sách bảo mật) phác thảo chính sách và thông lệ chung cho các loại thông tin mà VNIS, bao gồm (“VNIS”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập được. Cách chúng tôi sử dụng nguồn thông tin, và các tuỳ chọn mà người dùng của chúng tôi (“bạn” hoặc “của bạn”) đang sử dụng hoặc có thể sử dụng, và khả năng chỉnh sửa các loại thông tin đó. Nguyên tắc bảo mật quan trọng nhất của chúng tôi chính là bất kỳ thông tin cá nhân nào do bạn cung cấp cho chúng tôi đều thuộc “cá nhân” và “riêng tư”.

Do đó, chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai (trừ khi hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc như được mô tả trong Chính sách này), mà không có thông báo rõ ràng về điều đó cũng như có thể nhận được sự từ chối từ người dùng. VNIS và dịch vụ của VNIS không nhằm mục đích, cũng không được thiết kế để thu hút các cá nhân dưới mười tám tuổi và không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ những người dùng này.

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng cho những thông tin cung cấp cho chúng tôi bởi: (i) khách hàng truy cập vào VNIS của chúng tôi, (ii) người dùng dịch vụ của chúng tôi (nghĩa là người đăng ký cho bất kỳ gói nào của chúng tôi) và (iii) thông tin chúng tôi thu thập từ khách truy cập vào VNIS của chúng tôi đến VNIS người dùng của chúng tôi. Chúng tôi thường chỉ phục vụ như một bên cung cấp thông tin do người khác kiểm soát và vì vậy Chính sách này có thể không áp dụng cho các VNIS của người dùng của chúng tôi. VNIS của người dùng, hoặc những trang mà chúng tôi cung cấp liên kết, có thể có chính sách bảo mật của riêng họ. Vì thế, chúng tôi luôn khuyến khích các VNIS có Chính sách bảo mật riêng biệt như vậy.

THU THẬP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

VNIS là chủ sở hữu của thông tin dịch vụ được thu thập trên VNIS này và thông qua bất kỳ dịch vụ nào của VNIS. VNIS tự động thu thập thông tin các lượt truy cập vào VNIS của chúng tôi, bao gồm cả Portal cho những khách hàng sử dụng dịch vụ (“Portals”). Những thông tin đó có thể bao gồm: trình duyệt được sử dụng, VNIS giới thiệu, thời gian và ngày gửi yêu cầu đến VNIS. Chúng tôi thu thập thông tin này để hiểu cách thức khách hàng truy cập và sử dụng VNIS của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập, như: địa chỉ IP, dữ liệu cookie và các thông tin theo dõi khác. Khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ hoặc biểu mẫu có trên VNIS, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin bạn cung cấp, chẳng hạn như: tên, chức vụ, công ty, địa chỉ email và số điện thoại. Các bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, cũng có thể thu thập những thông tin được mô tả ở trên, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và qua các VNIS khác nhau khi bạn truy cập vào VNIS của chúng tôi. Là một phần trong dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xây dựng các báo cáo thống kê dựa trên những gì mà những truy cập độc hại đã truy cập vào (các) VNIS nhất định để từ đó bảo vệ VNIS của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về những người dùng này của, chúng tôi tin rằng rằng họ có thể gây ra các rủi ro và đe doạ về bảo mật. Để cung cấp dịch vụ, chúng tôi cũng phải đưa thông tin mà bạn cung cấp cho các chi nhánh, đại lý và các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng cho hệ thống thanh toán, quản lý hợp đồng và tài khoản, hỗ trợ khách hàng, quản lý quan hệ và các hoạt động kỹ thuật khác.Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, các thực thể đó bị ràng buộc bởi các hạn chế bảo mật thích hợp để bảo vệ những thông tin được quy định trong Chính sách này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

THÔNG TIN THANH TOÁN

VNIS thu thập và duy trì thông tin nhất định từ người dùng cho mục đích thanh toán. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với bộ xử lý của bên thứ ba cho mục đích giới hạn nhận thanh toán. Chúng tôi không lưu trữ đầy đủ số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản cá nhân (PANs).

COOKIES

VNIS và dịch vụ của chúng tôi sử dụng ''cookies'' để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn. Cookies được trình duyệt đặt vào ổ cứng máy tính của bạn để gán một nhận dạng duy nhất cho máy tính đó. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để hướng bạn đến phần thích hợp của VNIS, bằng cách cho biết bạn là khách đã từng truy cập vào VNIS trước đây. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để từ đó giới thiệu cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. VNIS không lưu trữ thông tin cá nhân hoặc riêng tư trong cookie, trừ khi thông tin đó bị che khuất. Một số phần của VNIS của chúng tôi không có cookie. Bạn có thể tự xóa cookie của VNIS thông qua trình quản lý cookie của trình duyệt. Tuy nhiên, việc tắt cookie sẽ đặt lại phiên của bạn, vô hiệu hóa đăng nhập tự động và có thể ảnh hưởng xấu đến các chức năng khác trên VNIS và các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Là một phần trong các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính của khách truy cập vào các VNIS được bảo vệ VNIS. Chúng tôi làm điều này để xác định những truy cập độc hại, giảm việc chặn người dùng hợp pháp và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh.

BẢO VỆ THÔNG TIN NHẬN DIỆN CÁ NHÂN

VNIS thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu để bảo vệ và chống các truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Nếu bạn sử dụng Portal thông tin của chúng tôi, bạn có trách nhiệm bảo vệ tên tài khoản và mật khẩu của mình. Đối với dịch vụ khách hàng, các hoạt động bảo mật của VNIS được điều chỉnh bởi các thỏa thuận với khách hàng và đối tác của mình. Nếu bạn nhận ra vấn đề bảo mật đối với VNIS hoặc dịch vụ khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ tại support@vnetwork.vn.

LUẬT THỰC HIỆN VÀ NGHĨA VỤ

Có thể chúng tôi có thể bị ràng buộc bởi luật pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác để cung cấp thông tin về khách hàng của chúng tôi cho các bên ngoài. Chính sách của chúng tôi là đảm bảo tuân thủ đúng quy trình pháp luật trong tất cả các trường hợp và nếu chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho người dùng có thông tin mà chúng tôi buộc phải cung cấp, trừ khi bị cấm bởi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể giữ lại các bản sao thông tin cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi hoặc trong khoảng thời gian hợp lý như được yêu cầu để giải quyết các tranh chấp có thể.

BẢO VỆ DỮ LIỆU, TÍNH NĂNG DỮ LIỆU VÀ TRUY CẬP

Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin người dùng cung cấp khỏi bị mất, lạm dụng hoặc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và /hoặc phá hoại. Chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin đó. VNIS chỉ xử lý thông tin cá nhân theo cách tương thích và phù hợp với mục đích mà nó được thu thập hoặc ủy quyền. Chúng tôi cho phép người dùng và khách của họ truy cập vào thông tin cá nhân để sửa đổi hoặc xóa những thông tin cá nhân không chính xác, trừ trường hợp chi phí cung cấp quyền truy cập đó không tương xứng với rủi ro riêng tư cá nhân hoặc quyền của những người khác, ngoài yêu cầu rủi ro cá nhân bị vi phạm.

ĐĂNG KÝ

Nếu bạn mua dịch vụ đăng ký của VNIS, ICANN và nhà khai thác đăng ký giám sát một tên miền TLD yêu cầu chúng tôi xuất bản dữ liệu đăng ký thông qua giao thức WHO. Chúng tôi cũng có thể được yêu cầu chia sẻ dữ liệu công khai này với ICANN, nhà khai thác đăng ký và các cơ quan khác. Dữ liệu người đăng ký bao gồm tên miền, tên người đăng ký và thông tin liên hệ và thông tin máy chủ tên miền.

TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU QUỐC TẾ

VNIS được chứng nhận của EU-U.S. Privacy Shield Framework và Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, được quy định bởi Hoa Kỳ. Bộ Thương mại liên quan đến việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân được chuyển từ Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ theo thứ tự.Mô tả chi tiết về cách chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc Quyền riêng tư có thể được tìm thấy ở đây. Để biết thêm thông tin về EU-Hoa Kỳ Privacy Shield or Swiss-U.S. Privacy Shield, vui lòng truy cập VNIS của Bộ bảo mật Hoa Kỳ tại:  https://www.privacyshield.gov/welcome. TRUY CẬP, SỬ DỤNG VNIS HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CHÚNG TÔI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN TIẾP, XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI TẠI HOA KỲ.