Những điều khoản đăng kí chính của VNIS

Đây là nguyên tắc bảo mật quan trọng mà bất kì thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi đều là: riêng tư và cá nhân. Như vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê, chia sẻ hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ người nào khác, ngoại trừ để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc những mục đích khác được mô tả trong điều khoản này, mà không đưa ra một thông báo rõ ràng về điều đó và khả năng để từ chối. Trang web và những dịch vụ của VNIS không dành cho và cũng không được thiết kế để thu hút những bạn trẻ chưa đủ 18 tuổi. VNIS không có chủ ý thu nhập thông tin cá nhân từ bất kì người nào dưới 18 tuổi.

1. QUYỀN LỢI ĐĂNG KÝ

 • Tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận này, VNIS sẽ có những nỗ lực phù hợp về phương diện thương mại để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Dịch vụ sẽ được mua dưới dạng thuê bao trừ khi khác với đơn đặt hàng được áp dụng. VNIS nhờ đó có thể cung cấp cho khách hàng một quyền truy cập không độc quyền, không cấp phép, không chuyển nhượng và quyền sử dụng các dịch vụ trong thời hạn đăng ký vì mục đích kinh doanh nội bộ của khách hàng. VNIS cùng với người cấp phép sẽ bảo lưu mọi quyền đối với các dịch vụ không được cấp rõ ràng trong thỏa thuận này. VNIS được quyền tạo và duy trì hành chính, hỗ trợ, hệ thống và các tài khoản bảo trì nằm trong dịch vụ, tất cả cùng với quyền truy cập dữ liệu cần thiết để VNIS, người vận hành và/hoặc các nhà cung cấp khác để cung cấp dịch vụ.

2. HẠN CHẾ VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Người Dùng sẽ không (i) cấp phép lại, bán, chuyển nhượng, chỉ định, phân phối hoặc khai thác dịch vụ; (ii) sửa đổi hoặc tạo các dịch vụ tương tự dựa trên dịch vụ (iii) tạo các đường dẫn Internet liên kết đến dịch vụ hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trong đường dẫn sau đó; hoặc (iv) dùng các kỹ thuật đảo ngược, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ để tạo các sản phẩm sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của dịch vụ hoặc (iii) sao chép tất cả các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa của dịch vụ. Người Dùng sẽ không sử dụng dịch vụ để can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của dịch vụ hoặc dữ liệu trong đó. Người Dùng sẽ không truy cập trái phép vào dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan. Người Dùng sẽ không tiết lộ hoặc cho phép sử dụng dịch vụ bởi những người không phải là nhân viên và nhà thầu đang có nghĩa vụ bảo mật ràng buộc về mặt pháp lý theo thỏa thuận này. VNIS có quyền đình chỉ và/hoặc chấm dứt thỏa thuận này và các quyền truy cập được áp dụng trong trường hợp vi phạm mục này. Việc đình chỉ và/hoặc chấm dứt như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác, và không bị phạt vì tội phân tích hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Người Dùng.
 • Người Dùng sẽ đại diện, giao ước và đảm bảo rằng Người Dùng chỉ sử dụng dịch vụ tuân thủ theo các chính sách được công bố theo tiêu chuẩn VNIS, có hiệu lực với tất cả các luật và quy định. Người Dùng nhờ đó đồng ý bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thanh toán và chi phí (được bao gồm nhưng không giới hạn ở phí và chi phí của luật sư) đối với mọi khiếu nại hoặc hành động phát sinh từ vi phạm bị cáo buộc đã đề cập ở trên bằng cách sử dụng dịch vụ. Dù VNIS không có nghĩa vụ giám sát việc sử dụng dịch vụ của khách hàng nhưng VNIS vẫn có thể làm vậy và có thể cấm mọi hoạt động sử dụng dịch vụ mà họ tin rằng có thể (hoặc bị cáo buộc) vi phạm những điều đã nói ở trên.
 • Người Dùng sẽ chịu trách nhiệm trong việc nhận và bảo trì các thiết bị và dịch vụ phụ trợ cần thiết để kết nối, truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm modem, phần cứng, máy chủ, phần mềm, hệ điều hành, mạng, máy chủ web và tương tự (gọi chung là các thiết bị trực tuyến). Người Dùng cũng chịu trách nhiệm cho việc duy trì bảo mật cho các thiết bị, tài khoản của khách hàng và mật khẩu (bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu quản trị viên và mật khẩu Người Dùng), tập tin; và cho tất cả việc sử dụng tài khoản của Người Dùng hoặc thiết bị có hoặc không có sự hiểu biết hoặc phê duyệt của họ.
 • Người Dùng có thể cấp cho chi nhánh quyền truy cập dịch vụ, miễn là mọi hành động hoặc thiếu sót của chi nhánh vi phạm thỏa thuận này sẽ bị Người Dùng coi là vi phạm. Hơn nữa, các chi nhánh của Người Dùng có thể mua dịch vụ theo các điều khoản của thỏa thuận này bằng cách triển khai đơn đặt hàng cụ thể cho các điều khoản của thỏa thuận này.

3. GIỚI HẠN SỬ DỤNG

 • Dịch vụ tùy thuộc vào giới hạn sử dụng bao gồm số lượng quyết định được liệt kê trong đơn đặt hàng. Nếu Người Dùng vượt quá giới hạn sử dụng theo hợp đồng, Người Dùng sẽ phải đồng ý lập hóa đơn cho việc sử dụng bổ sung tại giá niêm yết hiện tại của VNIS hoặc theo giá áp dụng được nhắc đến trong mẫu đơn đặt hàng tương ứng.      

4. TÍNH BẢO MẬT – QUYỀN SỞ HỮU

 • Mỗi bên (Bên Nhận) hiểu rằng bên còn lại (Bên Tiết Lộ) đã hoặc có thể tiết lộ những thông tin về doanh nghiệp, kỹ thuật hay tài chính có liên quan đến bên doanh nghiệp tiết lộ (ở dưới đây được quy như là “Thông tin sở hữu” của Bên Tiết Lộ). Thông tin sở hữu của VNIS bao gồm thông tin riêng tư về các đặc điểm, tính năng là chất lượng sử dụng của dịch vụ. Thông tin sở hữu của khách hàng bao gồm dữ liệu riêng tư được cung cấp đến VNIS bởi khách hàng để cho phép điều khoản của dịch vụ (“ Dữ liệu người dùng”). Bên nhận chấp thuận: (i) thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lí đẻ bảo vệ thông tin độc quyền đó, và (ii) không được sử dụng ( ngoại trừ trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ hoặc được cho phép trong điều khoản này) hoặc để lộ cho bất cứ ai bên thứ ba bất kì thông tin độc quyền nào. Bên Tiết Lộ đồng ý rằng những điều nêu trên có thể sẽ không áp dụng được đối với bất cứ thông tin nào sau 5 năm sau khi tiết lộ hoặc bất cứ thông tin nào bên nhận có thể ghi lại (a) hoặc trở nên khả dụng đối với cộng đồng, hoặc (b) đã có trong quyền sỡ hữu hay đã được biết trước khi nhận từ Bên Tiết Lộ, hoặc (c) đã được tiết lộ một cách hợp pháp mà không bị hạn chế bởi bên thứ 3, hoặc (d) được phát triển độc lập mà không sử dụng bất kì thông tin sở hữu nào của Bên Tiết Lộ, hoặc (e) được yêu cầu để được tiết lộ thông qua luật pháp.
 • Người dùng sẽ sỡ hữu tất cả quyền lợi, quyền và lợi ích đối với Dữ Liệu Khách Hàng. VNIS có thể sỡ hữu và giữ lại tất cả các quyền lợi, quyền và lợi ích đối với (a) các dịch vụ và phần mềm, tất cả những cải tiến, nâng cao hay sửa đổi, thêm vào đó là (b) bất cứ phần mềm, ứng dụng, phát minh hay công nghệ được phát triển dựa trên dich vụ cài đặt hay hỗ trợ, và (c) tất cả những quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến bất cứ những điều khoản nếu trên. 
 • Mặc dù bất kể điều gì trái ngược ở đây, VNIS sẽ có quyền thu hồi và phân tích dữ liệu và các thông tin khác có liên quan đến việc cung cấp, sử dụng và thực hiện các khía cạnh khác nhau của dịch vụ ,những hệ thống liên quan và các công nghệ (bao gồm, không giới hạn, thông tin liên quan tới Dữ Liệu Người Dùng và dữ liệu được xuất ra từ đó), và VNIS sẽ được sử dụng miễn phí( trong và sau kỳ hạn đã nêu), (i) để dùng những thông tin và dữ liệu cho việc cải tiến và phát triển Dịch Vụ và cho những tiến triển, những mục đích phát hiện và sửa chữa liên quan đến Dịch Vụ và những đề nghị của VNIS, và (ii) chỉ tiết lộ dữ liệu một cách tổng quát hay hình thức không xác định có liên quan đến công việc đó. Tất cả những giấy phép và quyền sẽ không được cấp trừ khi đã được quy định rõ trong tài liệu này.

5. CHI PHÍ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 • Người dùng sẽ phải thanh toán tất cả những hóa đơn được xuất ra. Trừ khi được quy định khác trong Mẫu Đơn Đặt Hàng hiện hành, các hóa đơn sẽ được xuất ra khi bắt đầu Thời Hạn Đăng Kí và các hóa đơn định kì bổ sung có thể được xuất cho việc sử dụng quá thời hạn và gia hạn Thời Hạn Đăng Kí, theo Mục 3 nêu trên. Các khoản tiền đến hạn phải được thanh toán đầy đủ, không được bù nợ hay khấu trừ, trong vòng 30 ngày sau ngày xuất hóa đơn và phải được thanh toán bằng tỉ giá Đô La Mỹ, trừ khi có thỏa thuận khác. Nếu người dùng có thiện ý tranh chấp hợp lý về bất cứ số tiền nào được nhập vào hóa đơn, xin vui lòng thông báo cho VNIS về vấn đề đó thông qua văn bản.
 • Các chị phí được liệt kê trong mẫu đơn đặt hàng sẽ áp dụng vào cả kỳ hạn ban đầu lẫn tái định kỳ. Các chi phí có thể không được sửa đổi trong kỳ hạn ban đầu. VNIS sẽ duy trì quyền sửa đổi chi phí và giá tiền trong khoảng ít nhất 30 ngày thông báo trước bất cứ lần gia hạn Thời Hạn Đăng Kí tiếp sau đó; bất cứ chi phí điều chỉnh nào sẽ có hiệu lực khi bắt đầu Thời Hạn Đăng Kí tiếp sau.
 • VNIS có thể chọn để quảng cáo thông qua hóa đơn, trong trường hợp, thanh toán đầy đủ cho những hóa đơn được xuất ra trong bất kì tháng nào được đề ra phải được nhận bởi VNIS trong vòng 30 ngày sau ngày hóa đơn được gửi đi. Số tiền chưa được chi trả phải chịu một khoản phí 1.5% mỗi tháng dựa trên bất kì số dư chưa được thanh toán, hoặc khoản tối đa được cho phép thông qua luật, bất cứ khoản nào thấp hơn, công thêm tất cả những chi phí thu thập, và có thể dẫn đến việc chấm dứt sử dụng dịch vụ ngay lập tức.    
 • Các chi phí của VNIS được dành riêng cho tất cả loại thuế, và Người Dùng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế đó, ngoại trừ duy nhất Hoa Kỳ (bang hoặc liên bang), thuế được dựa trên duy nhất nguồn thu của VNIS. Người Dùng sẽ phải chi trả hết toàn bộ các khoản phí của VNIS, và không có chiết khấu, bất kì phí giá trị gia tăng nào được giữ lại, hay những loại thuế tương tự; bất cứ loại thuế nào được đánh vào chi phí cho VNIS sẽ là trách nhiệm của Người Dùng, và Người Dùng sẽ cung cấp những biên lai được xuất bởi cơ quan thuế hợp pháp cho VNIS, hoặc chứng thực khác mà VNIS yêu cầu, để chứng minh rằng những loại thuế này đã được thanh toán. Người dùng phải đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ vững cho VNIS, những văn phòng, người điều hành, cố vấn, nhân viên, người kế nhiệm và những quy định của VNIS không bị xâm phạm bởi những yêu cầu và khoản nợ phát sinh từ sai sót của Người Dùng để báo cáo hoặc chi trả cho bất cứ khoản thuế, trách nhiệm hay ấn định nào.

6. KỲ HẠN VÀ KẾT THÚC

 • Theo việc chấm dứt trước đó được quy định dưới đây, Thỏa Thuận này được dành cho Điều Khoản Dịch Vụ Ban Đầu đã được định rõ Mẫu Đơn Đặt Hàng, và sẽ tự động được gia hạn bổ sung trong khoảng thời gian có cùng thời hạn với Điều Khoản Dịch Vụ Ban Đầu (gọi chung là “ Điều Khoản”), trừ khi một trong hai bên yêu cầu chấm dứt ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn hiện tại; tuy nhiên, với điều kiện là các điều khoản của Thỏa Thuận này sẽ tiếp tục được áp dụng cho bất kỳ Mẫu Đơn Đặt Hàng nào vẫn còn hiệu lực.
 • Ngoài bất kì biện pháp khắc phục nào khác, một trong hai bên cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau thông báo 30 ngày (hoặc không có thông báo trong trường hợp không thanh toán), nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa Thuận này. Khách hàng sẽ thanh toán tối đa cho các Dịch vụ và kể cả ngày cuối cùng mà Dịch vụ được cung cấp. Tất cả các mục của Thỏa Thuận này, theo bản chất của họ có sự chấm dứt sẽ bị chấm dứt, bao gồm, không giới hạn, quyền tích lũy đối với thanh toán, nghĩa vụ bảo mật, từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý.
 • VNIS có thể tạm ngưng hoặc hủy bỏ Thỏa Thuận khi thông báo cho khách hàng những quyết định hợp lý như sau : (a) Người Dùng vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận này (b) Việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng đang can thiệp, hoặc có thể sẽ can thiệp vào hoạt động, hoặc cung cấp bất kỳ việc sử dụng Dịch Vụ của bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác của VNIS; hoặc (c) việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng đang gây hại, hoặc có thể được cho là sẽ có hại cho danh tiếng của VNIS, hoặc (d) Người Dùng không tuân thủ tất cả các luật, điều khoản và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

7. BẢO HÀNH VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

 • VNIS sẽ nỗ lực phù hợp với những tiêu chuẩn công nghiệp phổ biến để duy trì dịch vụ, tối thiểu hóa sai sót và gián đoạn trong quá trình thực hiện dịch vụ cũng như thực hiện dịch vụ thi công một cách chuyên nghiệp. Các dịch vụ có thể tạm thời không có sẵn để bảo trì theo lịch hoặc bảo trì khẩn cấp không theo lịch, bởi VNIS hay bên thứ ba, hoặc do những lí do nằm ngoài khả năng của VNIS, nhưng VNIS sẽ cố gắng thông báo trước về bất cứ những gián đoạn nào trong quá trình thực hiện dịch vụ bằng cách gửi thư hoặc email. Tuy nhiên, VNIS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG XẢY RA SAI SÓT; CŨNG NHƯ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NGOẠI TRỪ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG PHẦN NÀY, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ VNIS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KÌ SỰ BẢO ĐẢM, THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ KHÔNG VI PHẠM, HOẶC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • KHÔNG KỂ NHỮNG GÌ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG HỢP ĐÒNG, NGOẠI TRỪ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ CON NGƯỜI, VNIS VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ), QUAN CHỨC, CỘNG TÁC VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NHÀ THẦU VÀ NHÂN VIÊN VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KÌ VẤN ĐỀ NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY HAY CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁC NGUYÊN LÝ KHÁC: 

(A) CHO CÁC SAI SÓT HAY GIÁN ĐOẠN KHI SỬ DỤNG HOẶC CHO MẤT MÁT, THIẾU CHÍNH XÁC, HỦY HOẠI DỮ LIỆU, TIỀN THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HAY CÔNG NGHỆ THAY THẾ HOẶC MẤT ĐI VIỆC LÀM ĂN; 

(B) CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, RĂN ĐE, NGẪU NHIÊN, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ; 

(C) CHO BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO NẰM NGOÀI KHẢ NĂNG CỦA VNIS HOẶC; 

(D) CHO BẤT CỨ KHOẢNG NÀO, CÙNG VỚI NHỮNG KHOẢNG BỒI THƯỜNG KHÁC, VƯỢT QUÁ PHÍ MÀ KHÁCH HÀNG TRẢ CHO VNIS CHO NHỮNG DỊCH VỤ THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG VÒNG 12 THÁNG TRƯỚC KHI LÀM TĂNG TRÁCH NHIỆM , TRONG MỖI TRƯỜNG HỢP, CHO DÙ VNIS ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY HAY KHÔNG.

9. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Nếu bất kì điều khoản nào của thỏa thuận này không thể thi hành được hoặc không có hiệu lực, điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại trừ tới mức thấp nhất có thể để thỏa thuận này vẫn remain có hiệu lực và có thể thi hành. Thỏa thuận này không thể chuyển nhượng hoặc bổ sung thêm giấy phép bởi khách hàng trừ khi có sự đồng ý trước của VNIS thông qua văn bản. VNIS có thể chuyển nhượng bất kì quyền và nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý. Thỏa thuận này là tuyên bố hoàn chỉnh và riêng biệt của sự thỏa thuận chung giữa các bên, loại bỏ và hủy các thỏa thuận bằng văn bản và thỏa thuận miệng trước đó, các hình thức giao tiếp khác liên quan tới vấn đề của thỏa thuận này, và tất cả giấy khước từ và sửa đổi phải ở dạng văn bản và được kí bởi cả hai bên, trừ các trường hợp khác trong tài liệu này. Không có quan hệ môi giới, hợp danh, liên doanh hay làm công được tạo ra từ thỏa thuận này và khách hàng không có bất cứ quyền gì để ràng buộc VNIS vào bất cứ việc gì. Khi thi hành các quyền trong thỏa thuận, bên có ưu thế sẽ phải trả phí luật sư vafcacs loại phí khác. Tất cả ghi chú của thỏa thuận này phải ở dạng văn bản và được xem như là đã gửi khi đã nhận được, nếu gửi trực tiếp tới cá nhân; khi được xác nhận điện tử, nếu gửi fax hoặc email; một ngày sau khi được gửi, nếu gửi tới vào ngày hôm sau hoặc dịch vụ chuyển phát qua đêm; and upon receipt, nếu gửi bằng một địa chỉ đã chứng thực có đăng kí, hóa đơn sẽ được trả lại theo yêu cầu. Thỏa thuận này sẽ được chi phối bởi luật pháp Hong Kong mà không xem xét đến các mâu thuẫn giữa nó với các điều khoản.
 • Các bên sẽ làm việc cùng nhau để xuất bản ít nhất một thỏa thuận chung dưới dạng thông cáo báo chí trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, và khách hàng chấp nhận hợp tác với VNIS để làm danh sách khách hàng nếu được yêu cầu.
 • VNIS sẽ thông báo bằng cách (a) thông báo chung qua dịch vụ; (b) bằng thư điện tử gửi qua địa chỉ mail của khách hàng lấy từ thông tin khách hàng của VNIS; hoặc (c) bằng thư viết tay gửi đến địa chỉ của khách hàng với dịch vụ giao thư cao cấp. Thông báo sẽ được cho rằng là đã gửi 48 giờ sau khi gửi mail hoặc gửi thư (nếu gửi bằng dịch vụ giao thư cao cấp hoặc trả trước) hoặc 12 giờ sau khi gửi (nếu gửi thư điện tử). Khách hàng có thể gửi thông báo cho VNIS (sẽ được cho là đã gửi khi VNIS nhận được) qua thư tín gửi tới VNIS tới địa chỉ ở trên, gửi tới: CFO, hoặc thư điện tử tới contact@vnis.com.
 • Không có quan hệ liên doanh, hợp danh, làm thuê, hoặc môi giới tồn tại giữa khách hàng và VNIS theo hợp đồng này hoặc việc sử dụng dịch vụ.
 • Thất bại của VNIS trong việc thi hành các quyền hoặc điều khoản của thỏa thuận này sẽ không thành lập văn bản khước từ cho quyền hoặc điều khoản đó.
 • Tất cả sự chi trả của khách hàng theo thỏa thuận thì chỉ gắn với thảo thuận này. Trong trường hợp điều khoản của giấy thanh toán hoặc các tài liệu tương tự mâu thuẫn hoặc bổ sung vào thảo thuận, thỏa thuận này sẽ áp dụng và chi phối  mà không bàn đến việc thi hành các văn bản kể trên bởi một hoặc cả hai bên, và VNIS thông báo khách hàng (nếu có thể áp dụng, người bán lại làm một đơn hàng với VNIS thay mặt khách hàng) về sự từ chối của VNIS với những điều khoản mâu thuẫn và cộng thêm đó. Hơn thế nữa, trừ khi được chấp nhận bằng văn bản bởi VNIS, không tập quán thương mại, phương thức giao dịch, phương thức thực hiện, hoặc bất cứ điều kiên hay điều khoản nào trong bất cứ đơn hàng nào hay các tài liệu khác được cung cấp bởi khách hàng (hoặc người bán lại thay mặt khách hàng) để thay đổi, không thống nhất, khác với, giải thích hoặc thêm vào thỏa thuận này sẽ trở thành một phần của thỏa thuận, sẽ bị coi như không có hiệu lực và bị từ chối. Thêm vào đó, thất bại của VNIS trong việc phản đối bất cứ điều khoản, điều kiện nào từ khách hàng (hoặc người bán lại), bằng miệng hoặc văn bản, sẽ không thành lập giấy chấp nhận hoặc giấy khước từ. Không giới hạn bởi các điều đã đề cập ở trên, nếu các điều khoản của mẫu đơn đặt hàng mâu thuẫn với thỏa thuận, điều khoản của mẫu đơn đặt hàng sẽ chiếm ưu thế. Ngoại trừ những trường hợp đã nói ở trên, tất cả sự điều chỉnh hoặc sửa đổi đối với thỏa thuận này phải ở dạng văn bản và được kí bởi cả hai bên, trừ việc làm mới dịch vụ sau đó có thể được thu mua bằng thanh toán (bởi khách hàng hoặc người bán lại) khác với hóa đơn đã xuất.
 • Không có sự thừa nhận nào được đưa ra để ủng hộ hoặc chống lại bất kì bên nào dựa vào vai trò của nó trong việc soạn thảo thỏa thuận này.